System informacji przestrzennej miasta Cieszyna
Pomoc      Strona UM

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice i nazwy geog.
Granica miasta
Nazwy geograficzne
Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap <Info>
Plan zagospodarowania
Obszary planu
Rysunek planu
Plany sporządzane
Studium zagospodarowania
Obszary studium
Rysunek studium
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Granice klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Elementy budynków
Bloki budynków
Adresy
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Sieci projektowane
Baza danych BDOT500
Numeryczny model terenu
Wybory
Obwody wyborcze
Okręgi wyborcze
Obwody wyborcze - wypełnienie
Okręgi wyborcze - wypełnienie
Oferty inwestycyjne
Sprzedaż, dzierżawa działek
Sprzedaż lokali
Oferty zagospodarowania nieruchomości
Projekty rozwojowe
Projekty inwestycyjne
Projekty nieinwestycyjne
Inicjatywy lokalne
Projekty ogólnomiejskie
Usługi
Usługi finansowe
Usługi gastronomiczne
Usługi noclegowe
Usługi medyczne
Inne obiekty usługowe
Targowiska
Hale targowe
Zbiórka odpadów RTV/AGD
Obiekty kultury
Cmentarze
Cmentarze komunalne
Cmentarze pozostałe
Transport
Jezdnie
Osie dróg
Linie kolejowe
Dworce
Przystanki autobusowe
Linia nr 5
Linia nr 10
Linia nr 21
Linia nr 22
Linia nr 30
Linia nr 32
Linia nr 40
Linia nr 41
Linia nr 50
Sieć hydrograficzna
Działy wodne
Cieki
Zbiorniki wodne
Ochrona przyrody
Obszary chronione
Pomniki przyrody
Zagrożenia
Zagrożenia powodziowe
Zagrożenia osuwiskowe
Zabytki
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Obiekty wpisane do ewidencji zabytków
Kapliczki, pomniki, krzyże
Zabytkowy uklad urbanistyczny
Stanowiska archeologiczne
Edukacja
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Obwody szkół podst.
Gimnazja
Schroniska młodzieżowe
Pozostałe placówki edukacyjne
Sport i rekreacja
Kluby sportowe
Obiekty sportowe
Turystyka
Parki i zieleńce
Zagospodarowanie parków
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Osnowa wysokościowa pomiarowa
Ciesz. Karta Dużej Rodziny
Podatki-Mienie-UW
Podatek od nieruchomości osób fizycznych
Podatek od nieruchomości rolnych osób fizycznych
Podatek od nieruchomości leśnych osób fizycznych
Podatek od nieruchomości osób prawnych
Wywóz odpadów komunalnych
Dzierżawa
Użytkowanie wieczyste
Mienie Miasta
Rewitalizacja
Obszar rewitalizacji
Obszar zdegradowany

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg